Nasze konto: Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 51    73124031031111000035032225

Na to konto mogą Państwo dokonywać wpłat na Radę Rodziców.


Login Form

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Zapisy do przedszkola

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 4. Do przedszkolaprzyjmuje siędzieci zamieszkałena terenie Miasta Opola:
  • na podstawie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym, złożonej w placówce przez rodziców dziecka,
  • na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego w placówce przez rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
 5. Dzieci zamieszkałe poza terenem Miasta Opola mogą być przyjęte do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Opolu.
 6. Nabór do przedszkoli publicznych zostanie przeprowadzony w terminach określonych w harmonogramie (poniżej). 
 7. Kryteria naboru
  W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola będzie większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne będzie realizowane w dwóch etapach:
  • na pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, wynikające z ustawy o systemie oświaty,
  • na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XIX/341/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 3167)  pobierz
 8. Terminy naboru
  • deklaracjo kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie, będą przyjmowanew terminie od 22 do 29 lutego 2016 r. ,
  • wniosko przyjęcie do przedszkola będą przyjmowane w terminach określonych w Zarządzeniu NrOR-I.0050.34.2016 Prezydenta Miasta Opolaz dnia 26 stycznia 2016 r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym przejdź
 9. Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego - aplikacja https://nabor.pcss.pl/opole

Dodatkowe informacje o naborze do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017 zostaną zamieszczone w Opolskim Serwisie Oświatowym http://www.oswiata.opole.pl oraz na tablicach informacyjnych w przedszkolach.