Nasze konto: Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 51    73124031031111000035032225

Na to konto mogą Państwo dokonywać wpłat na Radę Rodziców.


Login Form

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

W krainie emocji i uczuć przedszkolaka

Dobre praktyki z Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 51 w Opolu

·         Tytuł

Program własny: ,,W krainie emocji i uczuć przedszkolaka” – kształtowanie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym.

·          Cele działania

Ø  ukierunkowanie dzieci i pomoc w lepszym poznaniu samych siebie w momentach przeżywania przez nich różnych emocji i uczuć;

Ø  kształtowanie umiejętności odnajdywania wewnętrznej równowagi zarówno indywidualnie jak i w relacjach z innymi;

Ø  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;

Ø  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

Ø  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

Ø  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

Ø  kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych emocji, uczuć i przeżyć.

·         Opis działania

W życiu każdego człowieka niezależnie od jego wieku emocje odgrywają znaczącą rolę. Dziecko w wieku przedszkolnym wchodzi w swój pierwszy świat, zdobywa doświadczenia w wyrażaniu i odbiorze emocji i uczuć. Nauczyciel przedszkola jest pierwszą osobą po rodzicach, która ma wpływ na kształtowanie postaw, umiejętności społecznych oraz rozwój emocjonalny dziecka. Zatem formowanie sfery emocjonalnej staje się istotnym elementem wychowania i należy wiedzieć jakie są źródła emocji i co ze sobą niosą.

Program własny ,,W krainie emocji i uczuć przedszkolaka” przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Realizację programu rozpoczęłam w grupie dzieci 4-letnich (w poprzednim roku szkolnym) i kontynuuję go w roku bieżącym. Zajęcia z wykorzystaniem przygotowanych scenariuszy prowadzone są raz w miesiącu. Ponadto stosuję też zabawy i ćwiczenia przydatne w nauce rozpoznawania emocji, nazywania i wyrażania ich jako ,,przerywnik” bądź ,,zamiennik” w trakcie innych zajęć edukacyjnych.

Poszczególne emocje omawiane są na podstawie przygód bohaterów wierszy, bajek

i opowiadań (,,Wielka księga uczuć” G. Kasdepke, książeczki z serii ,,Bajkowe wychowanie” itp.). Na zajęciach wykorzystywane są metody aktywizujące takie jak: elementy Pedagogiki Zabawy, burza mózgów, odgrywanie scenek, ról, opowieść ruchowa, samodzielne wypełnianie kart pracy.

Program obejmuje podstawowe treści z zakresu edukacji emocjonalnej takie jak: świadomość emocjonalna, porządkowanie emocji, poczucie własnej wartości, umiejętności społeczno-emocjonalne.

·         Efekty

Ewaluacja programu wykazuje, że dzieci uczestniczące w nim wykazują się większą umiejętnością empatii w stosunku do innych osób, potrafią nazywać swoje uczucia, starają się wyrażać je w sposób akceptowany społecznie. Realizacja programu wpłynęła pozytywnie na funkcjonowanie dzieci w grupie. Nabrały zaufania do siebie nawzajem oraz poczucia jedności grupy, w której każde dziecko ma swoje miejsce, jest ważne, docenione, potrzebne jako członek zespołu, z którym łączą je więzi emocjonalne. Dzieci podejmują próby rozwiązywania konfliktów społecznych na zasadzie kompromisu z poszanowaniem praw i potrzeb innych. Starają się panować nad własnymi emocjami i właściwie reagować na emocje innych. Nabyły doświadczeń komunikowania się zarówno w sposób werbalny i niewerbalny. Nauczyły się, że trzeba dbać o własne samopoczucie, nie krzywdząc innych, znają swoje prawa, a zarazem starają się szanować prawa innych.

·         Rady i przestrogi

Ogromne znaczenie podczas realizacji programu ma współpraca przedszkola z domem rodzinnym dziecka, gdyż zwiększa możliwość oddziaływań wychowawczych. Program nie wymaga dużych nakładów finansowych można go realizować w każdej sali przedszkolnej. Może być wykorzystywany przez nauczycieli kreatywnych, potrafiących dostosować poszczególne treści do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków

·         Sposoby upowszechniania

Założenia programu zostały zaprezentowane rodzicom dzieci na zebraniu organizacyjnym, na którym wyrazili oni zgodę na jego realizację.

Informacje dotyczące programu zamieszczone są na stronie internetowej przedszkola www.p51opole.plw zakładce – Dobre praktyki.

 

 

 

Attachments:
Download this file (przykładowy scenariusz.doc)przykładowy scenariusz.doc[ ]68 kB481 Downloads