Nasze konto: Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 51    73124031031111000035032225

Na to konto mogą Państwo dokonywać wpłat na Radę Rodziców.


Login Form

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Mali artyści

DOBRE PRAKTYKI

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO INTEGRACYJNEGO NR 51 W OPOLU

 

·        Tytuł: Program własny „Mali artyści”. Wprowadzenie dzieci w wieku przedszkolnym w świat sztuk plastycznych poprzez działania praktyczne wzbogacone wiedzą z zakresu historii sztuki.

 • Cele działania:

Cel główny:

ü  rozwijanie kreatywności i postawy twórczej dzieci przedszkolnych w kontakcie ze sztuką poprzez:

- wzbudzanie motywacji do działań plastycznych;

- wspomaganie w odkrywaniu własnych możliwości twórczych;

- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności niekonwencjonalnych rozwiązań;

            Cele szczegółowe- obszary:

Ø  wiedza:

 • zaznajomienie dzieci z okresami w rozwoju sztuk plastycznych od starożytności do czasów współczesnych- ich cechami charakterystycznymi, twórcami, pojęciami i terminami
 • poznawanie wielkich twórców i ich dzieł

Ø  umiejętności:

 • rozwijanie zdolności plastycznych
 • ukierunkowanie aktywności twórczej
 • uczenie kreatywnego spojrzenia na działania plastyczne
 • rozwijanie umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego
 • zapoznanie z różnymi środkami wyrazu plastycznego oraz technikami plastycznymi
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • doskonalenie percepcji

Ø  motywacja:

 • budzenie zainteresowania sztuką
 • „oswojenie” z dziełami sztuki
 • uwrażliwienie dzieci na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych,
 • rozwijane pozytywnego stosunku do działań plastycznych
 • kształtowanie zmysłu estetycznego i wyobraźni
 • wyzwalanie radości tworzenia
 • wzmacnianie wiary we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów

 

·        Opis działania:

         Twórczość plastyczna jest jedną z podstawowych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci lubią rysować, malować, lepić z plasteliny, wycinać. Zaspokajają w ten sposób bardzo ważną dla nich potrzebę działania. Czynności te jednak dają im również szansę wyrażenia i utrwalenia wrażeń, przeżyć czy doświadczeń, co jest niezwykle istotne w sytuacji, gdy możliwość wyrażania siebie za pomocą mowy jest jeszcze bardzo ograniczona.

            Psychologowie i pedagodzy podkreślają również zależność między zasobem wiedzy i umiejętności zdobytych w pierwszych latach życia dziecka, a jego późniejszymi osiągnięciami, w szkole i w życiu. Okazuje się, że brak doświadczeń związanych z szeroko pojętą twórczością plastyczną może negatywnie oddziaływać na rozwój dziecka. Podczas tego typu działalności kształtują się bowiem wrażliwość, pomysłowość i kreatywność, rozwija wyobraźnia, a dziecko zyskuje poczucie sprawstwa, dzięki czemu staje się małym twórcą i odkrywcą. Nie bez znaczenia jest również wpływ aktywności plastycznej na rozwój manualny dziecka.

            Mając świadomość znaczenia twórczości plastycznej dla wszechstronnego rozwoju,  staram się stwarzać przedszkolakom okazje do działań plastycznych, podczas których poznają różnorodne techniki, dysponują ciekawymi środkami. Zdarza się, że w trakcie takich działań pojawiają się odniesienia do historii sztuki. Faktem jest jednak, że znajomość sztuki staje się zjawiskiem niszowym. Szkoła nie poświęca tym zagadnieniom wiele uwagi, coraz mniej miejsca w kształceniu zintegrowanym zajmuje tzw. plastyka- nie ma na nią miejsca ani czasu. Wiedza na temat wielkich malarzy i ich dzieł czy cech charakteryzujących poszczególne epoki w rozwoju sztuk plastycznych jest na bardzo niskim poziomie. Wychowanie przedszkolne może odegrać dużą rolę w zmianie tego stanu rzeczy.

            Dziecko wykazuje duży poziom wrażliwości na bodźce otaczającego je świata. Potrafi zachwycić się dziełami plastycznymi, muzycznymi czy literackimi, które mogą stać się inspiracją dla jego własnej twórczości. Odbiera sztukę bardzo emocjonalnie i spontanicznie, a dzieła, z którymi się zetknęło, pozostawiają ślad w jego pamięci i wyobraźni. Dostarczają mu wzorów piękna, uczą szacunku dla pracy ludzkiej. Pobudzają wyobraźnię, fantazję, wrażliwość na barwę, kolor, kształt, a także chęć działania plastycznego. Percepcja dzieł sztuki rozwija wrażliwość społeczno- moralną i estetyczną oraz kształtuje gust estetyczny. Rozmowy z dziećmi na temat obrazu czy rzeźby uczą je wnikliwej obserwacji otoczenia i jego oceny oraz czynią dziecko świadomym roli sztuki w życiu człowieka. Jak powiedział C. K. Norwid „Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy”.

Stworzony przeze mnie program prowadzę już 4 lata. Każde zajęcia przebiegają zgodnie ze strukturą zajęcia plastycznego:

1) Wprowadzenie - wywołanie zainteresowania i nastroju emocjonalnego:

-        podanie tematu, przekazanie informacji o wybranej epoce w rozwoju sztuk plastycznych lub konkretnego malarza, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ciekawostki ich dotyczące;

-        podanie instrukcji wykonania pracy;

-        zwrócenie uwagi na przygotowane narzędzia, materiały;

-        zgłaszanie przez dzieci planów, projektów prac;

2) Praca dzieci

-        obserwacja działań dzieci;

-        nawiązywanie kontaktu słownego;

-        pomoc dzieciom słabiej radzącym sobie z tematem;

3. Zakończenie, likwidacja zajęcia

-        porządkowanie stanowiska pracy;

-        odkładanie materiałów i narzędzi na wyznaczone miejsce;

-        mycie rąk;

-       urządzenie wystawy prac;

·        Efekty: dzieci bardzo chętnie uczestniczą w proponowanych zajęciach, zwłaszcza jeśli prace plastyczne wykonane są z użyciem nieznanego im do tej pory materiału czy techniki. Często dopytują, kiedy będą następne zajęcia (nie tylko w sytuacjach przedszkolnych) i co będzie się na nich działo,. W ich głowach zostaje zaskakująco dużo informacji dotyczących historii sztuki (zaskakująco, jeśli weźmie się pod uwagę tematykę programu), sprawnie posługują się pojęciami typu perspektywa czy światłocień. Dzieci czynnie uczestniczą w zajęciach, często się zgłaszają. Spontanicznie reagują na prezentowane obrazy, rzeźby lub zabytki architektury, potrafią się wypowiedzieć na ich temat, porównać je ze sobą. Uważnie oglądają reprodukcje dzieł sztuki, dostrzegając istotne szczegóły, wymieniają się uwagami na ich temat.

·        Rady i przestrogi: przygotowując zajęcia w ramach programu zawsze staram się dostosować prezentowane treści do poziomu i możliwości uczestniczących w zajęciach dzieci. Doświadczyłam jednak również sytuacji, w której te same treści, prezentowane przez różne osoby, zostały skrajnie inaczej odebrane przez dzieci. Ważne jest więc dostosowanie poziomu przekazywanych informacji, ale też sposobu ich przekazywania. Prowadząc zajęcia staram się włączać w nie zabawy ruchowe, muzyczne, zachęcam dzieci do dzielenia się swoimi doświadczeniami, często „używam” ich jako modeli dla poszczególnych pojęć. Na zajęciach opieram się głównie na ciekawostkach z danej epoki czy życia malarza. W każdej wykonanej przez dziecko pracy staram się dostrzec coś interesującego, o każdej powiedzieć dobre słowo. Ponieważ jednak historia sztuki jest jedną z moich pasji, zdarza mi się, że zagalopuje się w dzieleniu się z dziećmi informacjami na dany temat. Znudzone miny dzieci są dla mnie wyraźnym sygnałem tego, że pora zmienić aktywność.

 • Sposoby upowszechniania:

Założenia programu zostały zaprezentowane rodzicom dzieci na zebraniach organizacyjnych, na którym wyrażali oni zgodę na jego realizację.

 

Zamieszczenie informacji dotyczących programu na stronie internetowej przedszkola www.p51.pl w zakładce- Dobre praktyki