Nasze konto: Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 51    73124031031111000035032225

Na to konto mogą Państwo dokonywać wpłat na Radę Rodziców.


Login Form

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Matematyczny Świat

DOBRE PRAKTYKI
PREZDSZKOLA PUBLICZNEGO INTEGRACYJNEGO NR 51 W OPOLU

 

 

TYTUŁ: Matematyczny świat – program edukacji matematycznej

 

CELE DZIAŁANIA:

 

Założenia programu „Matematyczny świat” skorelowane są z celami zawartymi w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

1. Stworzenie warunków do pełnego rozwoju możliwości umysłowych w zakresie edukacji matematycznej.

2. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

3. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.

4. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

5. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.

 

OPIS DZIAŁANIA:

Program edukacji matematycznej „Matematyczny świat” opiera się na założeniach nauki poprzez zabawę i praktycznym działaniu. Treści programowe odwołują się do wskazań Podstawy programowej wychowania przedszkolnego iobejmują następujące kręgi tematyczne:

1. Orientacja przestrzenna.

2. Rytm i rytmiczna organizacja czasu.

3. Przyczyna i skutek – przewidywanie następstw.

4. Liczenie, dodawanie i odejmowanie.

5. Kształty i figury - intuicje geometryczne.

6. Mierzenie długości i ważenie.

7. Klasyfikacja, zbiory.

8. Operacyjne rozumowanie.

9. Mierzenie płynów.

 

EFEKTY:

Systematyczna realizacja założeń programu, z  wykorzystaniem propozycji zabaw i zadań do wykonania w obrębie poszczególnych kręgów tematycznych,  przyczynia się do wyraźnego wzrostu umiejętności matematycznych dzieci.

 

RADY i PRZESTROGI:

      Program ma charakter rozkładu materiału i został napisany tak, aby w każdym miesiącu wprowadzać jedno zagadnienie matematyczne. Uczenie matematyki jest procesem, dlatego dla uzyskania najlepszych efektów zajęcia i zabawy z danego kręgu tematycznego powinny być realizowane tak często, jak będzie to możliwe (najlepiej każdego dnia lub kilka razy w tygodniu od momentu wprowadzenia tematu). Zabawy należy prowadzić do momentu, w którym sprawiają one dzieciom przyjemność, przy czym powinno się wykorzystywać specjalnie dobrane przedmioty tj.: kasztany, guziki, kostki, liczmany, klamerki, miarkę krawiecką, układanki, figury geometryczne, kartoniki, karty logiczne itd.
    Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań, jest to źródło doświadczeń logicznych i matematycznych. Można stwierdzić, że bez rozwiązywania zadań, nie można nauczyć się matematyki. Rozwiązanie każdego zadania, nawet łatwego, jest równoznaczne z pokonaniem trudności, dlatego pokonywanie trudności stanowi integralną część procesu uczenia się matematyki. Stopień trudności zadań musi być dostosowany do możliwości danego dziecka, ponieważ tylko  w ten sposób może ono samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela je rozwiązać, a następnie przeżyć radość z osiągniętego sukcesu.
  Założone osiągnięcia wyznaczają jednocześnie kolejność realizowanych treści – należy przestrzegać prawidłowości rozwojowych w celu uzyskania zamierzonych efektów programowych.

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA:

  • Założenia programu zostały zaprezentowane rodzicom dzieci na zebraniu organizacyjnym, na którym wyrazili zgodę na jego realizację.
  • Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli propagujących realizację programu „Matematyczny Świat”.
  • Zapoznanie zainteresowanych nauczycieli z założeniami programu w ramach WDN.
  • Organizacja Międzyprzedszkolnej Olimpiady Matematycznej.